9 АПРИЛ ВРЪБНИЦА PALMARUM

Vhod GospodenА когато наближиха Йерусалим и дойдоха до Витфагия при Елеонската планина, Иисус изпрати двама ученици, 2като им каза: „Идете в селото, което е насреща ви, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея. Отвържете ги и Ми ги доведете. 3А ако някой ви рече нещо, ще кажете, че те са нужни на Господ; и той веднага ще ги пусне.“ 4А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от пророка, който казва:5 „Кажете на дъщерята на Сион: „Ето твоят Цар идва при тебе кротък, възседнал ослица и осле“.“6Учениците отидоха и направиха така, както им заповяда Иисус.7Докараха ослицата и ослето и метнаха върху тях дрехите си. И Той седна върху тях. 8А повечето хора постилаха дрехите си по пътя; други пък сечаха клонки от дърветата и застилаха пътя. 9Народът, който вървеше отпред или Го следваше, викаше: „Осанна на Давидовия Син! Благословен е Идващият в името на Господа! Осанна във висините!“

Share