Archive For април 30, 2017

Трета неделя след Великден

Slider-Honthorst-St-Peter-2009x1232Колекта

 Господи Боже, Твоят Син изстрада смъртта за да възстанови падналия под проклятието на греха свят. Давай радост на Твоите верни вярващи ден след ден, и нека след този живот да споделим вечната радост в небесата. В името на Твоя Син, Иисус Христос нашия възкръснал Господ, Който живее и владее с Тебе и Светия Дух, един Бог, сега и завинаги. Амин.

Деяния 2:14а-36-47

14Тогава Петър се изправи заедно с единадесетте, извиси глас и започна да им говори: И тъй, нека целият дом на Израил твърдо знае, че Бог направи Господ и Христос този Иисус, Когото вие разпънахте.“ 37 Като чуха това, вълнение обзе сърцата им и попитаха Петър и другите апостоли: „Какво да направим, братя?“ 38А Петър им отвърна: „Покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Иисус Христос за прошка на греховете. Така ще приемете дара на Светия Дух. 39Защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички, които са далеч, и които Господ, нашият Бог, ще призове.“ 40И с много други думи ги убеждаваше и приканваше: „Спасете се от този покварен род.“ 41И тъй, които приеха на драго сърце думите му, се кръстиха. В онзи ден се присъединиха около три хиляди души. 42Те постоянстваха в учението на апостолите, в общението, в разчупването на хляба и в молитвите.   43Страх бе обзел всяка душа, защото много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите в Йерусалим. 44А всички вярващи бяха заедно и всичко им беше общо, 45продаваха имоти и всичко, каквото имаха, и разделяха парите между всички, на всекиго според нуждата. 46И всеки ден прекарваха в единомислие в храма, разчупваха хляб по къщите, хранеха се весело и с чисто сърце, 47като хвалеха Бога и бяха обичани от целия народ. А Господ всекидневно прибавяше към църквата+ такива, които се спасяваха.

Псалом 66

Пастор: Към Тебе издигам душата си с радост, о Господи.

Паство: Към Тебе издигам душата си с радост, о Господи.

Пастор: Ликувайте заради Бога, всички хора.

Възпейте славата на името Му, въздайте Му слава и хвала!

Народи, възхвалявайте нашия Бог

и възгласете високо, за да бъде чут гласът на прославата Му.

Паство: Към Тебе издигам душата си с радост, о Господи.

 

Пастор: Елате, чуйте всички, които благоговеете пред Бога,

и ще ви разкажа какво е сторил Той за мене.

Ако носех неправда в сърцето си,

Господ никога нямаше да ме чуе.

Паство: Към Тебе издигам душата си с радост, о Господи.

 

Пастор: Обаче Господ чу, вслуша се в гласа на моята молба.

Нека да възхвалявам Бога,

Който не отхвърли молитвата ми

и не ме лиши от милостта Си!

Всички: Към Тебе издигам душата си с радост, о Господи.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух,

както беше в началото, и сега, и всякога,

и вовеки веков. Амин.

 

 1 Петър 1:17-21

17И ако вие наричате Отец Този, Който безпристрастно съди всекиго по делата, изживейте дните си на тази земя в страх от Бога. 18 Вие знаете, че не с тленни неща – сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден ви от предците, 19а със скъпоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос. 20Той бе предопределен за това още преди сътворението на света, но се яви в края на времената заради вас,21повярвалите чрез Него в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, та вярата и надеждата ви да бъдат в Бога.

Стих на деня

„И те си казаха един на друг: „Не гореше ли у нас сърцето ни, когато Той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше Писанието?“

Лука 24:32

 Йоан 21:15-17

15 След като се нахраниха, Иисус попита Симон Петър: „Симоне, син на Йона+, обичаш ли Ме повече, отколкото тези?“ Петър Му отвърна: „Да, Господи! Ти знаеш, че Те обичам.“ Иисус му каза: „Паси Моите агънца.“16Запита го пак втори път: „Симоне Йонин, обичаш ли Ме?“ Петър Му отговори: „Да, Господи! Ти знаеш, че Те обичам.“ Иисус му каза: „Паси Моите овце.“ 17Попита го трети път: „Симоне Йонин, обичаш ли Ме?“ Петър се наскърби, че трети път го пита: „Обичаш ли Ме?“, и Му рече: „Господи, Ти всичко знаеш. Ти знаеш, че Те обичам.“ Иисус му каза: „Паси Моите овце.

Share

Read more »

РАЗПЕТИ ПЕТЪК

crucifixion

Боже, пресвети, погледни милостиво на своето семейство, за което нашия Господ Иисус Христос доброволно се предаде. В ръцете на злодеите Той претърпя смърт на кръста. Винаги ни пази верни към Него, нашия единствен Спасител, Който живее и владее с Тебе и Светия дух, един Бог сега и завинаги.

 

Share

Read more »

9 АПРИЛ ВРЪБНИЦА PALMARUM

Vhod GospodenА когато наближиха Йерусалим и дойдоха до Витфагия при Елеонската планина, Иисус изпрати двама ученици, 2като им каза: „Идете в селото, което е насреща ви, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея. Отвържете ги и Ми ги доведете. 3А ако някой ви рече нещо, ще кажете, че те са нужни на Господ; и той веднага ще ги пусне.“ 4А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от пророка, който казва:5 „Кажете на дъщерята на Сион: „Ето твоят Цар идва при тебе кротък, възседнал ослица и осле“.“6Учениците отидоха и направиха така, както им заповяда Иисус.7Докараха ослицата и ослето и метнаха върху тях дрехите си. И Той седна върху тях. 8А повечето хора постилаха дрехите си по пътя; други пък сечаха клонки от дърветата и застилаха пътя. 9Народът, който вървеше отпред или Го следваше, викаше: „Осанна на Давидовия Син! Благословен е Идващият в името на Господа! Осанна във висините!“

Share

Read more »

JUDICA ПЕТА НЕДЕЛЯ ОТ ВЕЛИКИЯ ПОСТ

d99d7d13512191c426174f89a3c6cb2d

Колекта

Вечни Боже и Отче, помогни ни да помним Иисус, Който се подчини на Твоята воля и понесе кръста за спасението ни, така че чрез Неговата скръб, мъка и смърт да можем да получим опрощение.на греховете ни и да наследим вечен живот; молим се чрез Твоя Син, Иисус Христос наш Господ, Който живее и вла¬дее с Тебе и Светия Дух, един Бог, сега и завинаги.

Йезекиил 37:1-14

Силата от Господа дойде върху мене и Господ ме изведе чрез Духа Си и ме постави сред поле, пълно с кости. 2Той ме преведе да премина в кръг около тях и ето имаше доста много от тях по повърхността на полето и те бяха твърде сухи. 3Тогава Той ме попита: „Сине човешки, може ли да оживеят тези кости?“ Аз отговорих: „Господи Боже! Ти знаеш.“ 4А Той ми каза: „Пророкувай към тези кости и им кажи: „Сухи кости, чуйте словото на Господа!“ 5Така казва Господ Бог на тези кости: „Ето ще въведа във вас дух и ще оживеете. 6Ще поставя и сухожилия върху вас и ще направя да се появи върху вас плът, ще ви покрия с кожа и ще въведа във вас дух, и ще оживеете, и ще познаете, че Аз съм Господ“.“ 7И аз изрекох пророчество, както ми беше заповядано. И когато пророкувах, се чу шум и костите се приближиха една към друга – кост до кост. 8И като погледнах, ето на тях имаше сухожилия и плът израснала, и кожа ги покриваше отгоре, но дух у тях нямаше. 9Тогава Той ми каза: „Пророкувай, сине човешки, и кажи на духа: Така говори Господ Бог: „Ела, дух, откъм четирите посоки и духни върху тези убити, и те ще оживеят“.“ 10И аз пророкувах, както Той ми заповяда, и духът влезе в тях, и те се изправиха на краката си, твърде голяма войска. 11Тогава Той ми рече: „Сине човешки, тези кости са целият Израилев дом. Ето те казват: „Изсъхнаха костите ни и загина нашата надежда. Изтръгнати сме от корен, обезнаследени.“ 12Затова пророкувай и им кажи: „Така говори Господ Бог: „Ето Аз ще отворя гробовете ви и ще ви въведа в Израилевата земя. 13И ще познаете, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа от гробовете ви. 14Но като вложа във вас Духа Си, ще оживеете. Тогава ще ви дам покой във вашата земя и ще познаете, че Аз, Господ, изговорих това и го извърших“ – казва Господ.“

Псалом 116

Пастор: Ще вървя по своя път пред Господа
в земята на живите.
Паство: Ще вървя по своя път пред Господа
в земята на живите.

Пастор: Радвам се, че Господ чу моя молитвен глас.
Той наклони ухо към мене.
И затова ще Го призовавам през всичките си дни.
Радвам се, че Господ чу моя молитвен глас.
Паство: Ще вървя по своя път пред Господа
в земята на живите.

Пастор: Господ е милостив и справедлив;
нашият Бог проявява милост.
Върни се, душо моя, към спокойствие,
защото Господ ти стори добро.
Паство: Ще вървя по своя път пред Господа
в земята на живите.

Пастор: Какво да въздам на Господа
за всичките Му благодеяния към мене?
Ще приема чашата на спасението
и ще призова името на Господа.
Паство: Ще вървя по своя път пред Господа
в земята на живите.
Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
както беше в началото, и сега, и всякога,
и вовеки веков. Амин.

Римляни 8:11-19

И ако живее във вас Духът на Този, който възкреси Иисус от мъртвите, то Този, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който живее във вас. 12И така, братя, не сме длъжници на плътта, че да живеем плътски. 13Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате действията на тялото, ще живеете. 14Понеже, които се водят от Божия Дух, те са Божии синове. 15Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче! 16Така Самият Дух свидетелства с нашия дух, че сме Божии деца. 17И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, и да се прославим с Него. 18Понеже смятам, че страданията на настоящото време не са достойни да се сравнят със славата, която ще се открие в нас. 19Защото със силен копнеж творението очаква разкриването на Божиите синове.

Стих на деня

„Човешкият Син не дойде да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина. ”

Марк 10: 45

Йоана 11: 17- 27, 38- 45

17И така, като дойде Иисус, намери, че той беше вече от четири дни в гроба. 18А Витания беше близо до Ерусалим – на около петнадесет стадия; 19и много от юдеите бяха при Марта и Мария, за да ги утешават за брат им. 20А Марта, като чу, че идел Иисус, отиде да Го посрещне; а Мария седеше вкъщи. 21Тогава Марта каза на Иисус: Господи, ако Ти беше тук, нямаше да умре брат ми. 22Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще Ти даде. 23Иисус й каза: Брат ти ще възкръсне. 24Марта Му каза: Зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. 25Иисус й каза: Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мен, ако и да умре, ще живее; 26и никой, който е жив и вярва в Мен, няма да умре до века. Вярваш ли ти това? 27Тя Му каза: Да, Господи, аз вярвам, че Ти си Христос, Божия Син, който има да дойде на света. 38А Иисус, негодувайки пак в Себе Си, дойде на гроба. Беше пещера и на нея беше отърколен камък. 39Иисус каза: Махнете камъка. Марта, сестрата на умрелия, Му каза: Господи, смърди вече, защото от четири дни е мъртъв. 40Иисус й каза: Не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? 41Тогава те махнаха камъка. А Иисус повдигна очи нагоре и каза: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша. 42Аз знаех, че Ти винаги Ме слушаш, но казах това заради множеството, което стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме изпратил. 43Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез навън! 44И умрелият излезе с ръце и крака, повити в саван, и лицето му увито с кърпа. Иисус им каза: Разповийте го и го оставете да си върви. 45Тогава много от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, което направи Иисус, повярваха в Него.

Share

Read more »