Archive For януари 17, 2016

ВТОРА НЕДЕЛЯ СЛЕД БОГОЯВЛЕНИЕ

imagesМолитва на деня

Всемогъщи Боже, Ти даде Своя единороден Син да бъде светлината на света. Нека Твоите верни хора, просветени от Твоето Слово и тайнствата да отразяват сиянието на Христовата слава, така че Той да бъде познат, почитан и повярван по целият свят; чрез Иисус Христос, Твоя Син, нашия Господ, Който живее и владее с Тебе и Светия Дух, един Бог сега и завинаги. Амин.

 Исаия 62:1-5

 Няма да млъкна заради Сион и няма да се успокоя заради Йерусалим, докато справедливостта за него не стане като блясъка на слънцето и спасението му не се разпали като светило. 2 И народите ще видят твоята правда и всички царе – твоята слава. И ще се наречеш с ново име, което ще определи устата на Господа. 3 И ще бъдеш великолепен венец в ръката на Господа и царска диадема – върху дланта на своя Бог. 4 Няма вече да бъдеш наричан „изоставен“ и земята ти няма вече да бъде наричана „пустиня“, а ще се казваш „Моята радост е в него“ и земята ти – „заселена“, защото Господ ти оказа благоволение и твоята земя ще бъде заселена. 5 Както младеж се съчетава с девойка, така и синовете ти се съчетават с тебе; и както младоженецът се радва на невестата, така и твоят Бог ще се радва на тебе.

 Псалом 133- 134

 Пастор: Колко е хубаво и колко е прекрасно,

когато братя живеят в съгласие!

Защото там Господ възвести благословението

за живот за вечни времена.

Паство: Блажен е онзи народ,

който Господ си е избрал за наследство!

Пастор: Прославяйте Господа, всички служители на Господа.

Вдигнете ръцете си към светилището и прославете Господа!

Нека да те благослови Господ от Сион,

Който сътвори небето и земята.

Паство: Блажен е онзи народ,

който Господ си е избрал за наследство!

 Слава на Отца и Сина и Светия Дух,

както е било в началото, е сега, и ще бъде завинаги. Амин.

 1 Коринтяни 12:1-11

 Братя, искам да сте наясно за духовните дарби. 2 Знаете, че когато бяхте езичници, ходехте при немите идоли, сякаш ви теглеха. 3 Затова ви известявам, че никой, който говори чрез силата на Божия Дух, не казва: „Анатема на Иисус!“ И никой не може да каже: „Иисус е Господ“, освен чрез Светия Дух. 4 Има различни дарби, но един и същ е Духът, Който ги дава; 5 има различни служения, но един и същ е Господ, Който ги възлага; 6 има и различни дейности, но Бог е един и същ, а Той върши всичко у всички. 7 И на всеки един се дава да се прояви у него Духът за обща полза. 8 Защото на един чрез Духа се дава слово на мъдрост, на друг чрез същия Дух – слово на знание; 9 на един чрез същия Дух – вяра, на друг чрез същия Дух – дарби за лекуване; 10 на един – да извършва чудеса, на друг – да пророкува; на един – да различава духовете, на друг – да говори разни езици, а на друг – да ги тълкува. 11 Всичко това идва от действието на един и същи Дух, Който разпределя на всеки отделно, както си иска.

 Стих на деня

 „Ти, Израилю, си Мой служител, чрез Тебе Аз ще се прославя.“

Исаия 49:3

 Йоан 2:1-11

 На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Иисусовата майка беше там. 2 Иисус и учениците Му също бяха поканени на сватбата. 3 А когато се свърши виното, майката на Иисус Му каза: „Вино нямат.“ 4 Иисус ѝ отговори: „Не трябва да ми казваш какво да правя, жено! Моят час все още не е настъпил.“ 5 Тогава майка Му рече на прислужващите: „Направете, каквото ви каже.“ 6 Там имаше шест каменни делви, поставени за юдейско обредно измиване, които побираха по две или три мери. 7 Иисус им каза: „Напълнете делвите с вода!“ И те ги напълниха догоре. 8 След това добави: „Налейте сега и занесете на разпоредителя на празненството.“ И те му занесоха. 9 А когато разпоредителят вкуси от водата, която беше станала на вино, без да знае откъде е това вино, докато прислужващите, които бяха налели водата, знаеха, повика младоженеца 10 и му каза: „Всеки човек слага първо доброто вино и след като се понапият – по-обикновеното, а ти си запазил доброто досега.“ 11 С това чудо Иисус постави в Кана Галилейска началото на чудесата Си, прояви Своята слава и учениците Му повярваха в Него.

Share

Read more »

БОГОЯВЛЕНИЕ

12508772_942936602467022_1064111546889317545_nБогоявление е празник на Християнската Църква, който ни показва славата на Иисус. Иисус е показал Своята слава като Божий Син по много начини. И един от тях е Богоявление, когато се явява пред мъдреците дошли да се поклонят пред Царя. Те му донесли скъпи дарове. Тези хора не били евреи. Те били езичници. По-голямата част от хората по света днес са езичници. За това Иисус се показва пред тебе и всички други хора като наш Бог и Спасител.
Иисус се откри като Христос, Помазаникът Божий.

Интроит

Ето, идва Владетелят на господарите,
И царството и и силата и славата са в Неговите ръце.
Пс. Боже, дай на царя Своето правосъдие
и на царския син – Своята правда. Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
както е било в началото, е сега, и ще бъде завинаги. Амин.

Молитва на деня

Боже, на този ден Ти разкри Своя Син, на чужденците чрез водителството на звездата. Бъди милостив към нас, които призова от тъмнината, и води ни чрез светлината на Твоето Слово към радостта и славата на небесата; чрез Иисус Христос нашия Господ, който живее и владее с Тебе и Светия Дух, един Бог сега и завинаги. Амин.

Исаия 60:1-6

Вдигни се, заблести, защото дойде твоята светлина и славата на Господа изгря над тебе. 2 Ето тъмнина ще покрие земята и мрак – народите, а над тебе ще се издигне Господ и славата Му ще се яви над тебе. 3 И народите ще се насочат към твоята светлина, и царете – към блясъка на твоето изкачване. 4 Повдигни очи наоколо и виж: те всички се събират, идват при тебе; твоите синове идват отдалече и твоите дъщери са носени на ръце. 5 Тогава ще видиш и ще се развеселиш, ще трепне и ще се разшири сърцето ти, защото към тебе ще се обърне изобилието на морето, при тебе ще дойде богатството на народите. 6 Множество камили ще те покрие, млади камили от Мадиам и Ефа, всички те ще дойдат от Сава, ще донесат злато и тамян и ще възвестят славата на Господа.

Псалом 72
Deus, iudieum

Пастор: Боже, дай на царя Своето правосъдие
и на царския син – Своята правда,
за да съди Твоя народ справедливо
и да раздава правосъдие за угнетените.
Паство: Нека те възхваляват, народите, Боже.

Пастор: И родовете ще се боят от Тебе,
докато има слънце, докато луната съществува.
Той ще слезе като дъжд над окосена ливада,
като дъждовни капки, напояващи земята.
Паство: Нека те възхваляват, народите, Боже.

Пастор: И всички царе ще му се поклонят
и всички народи ще му служат,
Чрез него ще бъдат благословени
всички народи и ще го славят.
Паство: Нека те възхваляват, народите, Боже.

Пастор: Славете Господа, Бог Израилев,
единствен Той прави чудеса.
Славното Му име да бъде възхвалявано завинаги
и цялата земя да се изпълва с него.
Паство: Нека те възхваляват, народите, Боже. Амин.

Ефесяни 3:2-12

Вие сте чули за разпоредбата на Божията благодат, дадена ми за вас, 3 че чрез откровение Бог ми възвести тайната, както по-горе ви писах накратко. 4 Когато четете това, можете да проумеете как съм вникнал в тайната на Христос, 5 която не беше известена на хората от предишните поколения, както сега се откри на светите Му апостоли и пророци чрез Духа. 6 Това стана, за да бъдат езичниците сънаследници, съставящи части на едно и също тяло и съпричастни на Божието обещание – чрез Иисус Христос с благовестието, 7 чрез което станах служител с благодатния дар на Бога, даден ми чрез действието на Неговата сила. 8 На мене, най-малкия от всички вярващи, беше дадена тази благодат – да благовестя на езичниците за неизследимото Христово богатство 9 и да изясня на всички в какво се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове у Бога, Който създаде всичко чрез Иисус Христос, 10 та многообразната премъдрост на Бога сега да стане чрез Църквата известна на небесните началства и сили, 11 по предвечното определение, което Той е осъществил чрез Иисус Христос, нашия Господ, 12 благодарение на Когото имаме дръзновение с увереност да се доближаваме до Бога чрез вярата в Него. 13 Затова ви моля да не падате духом пред моите скърби за вас, които са за ваша слава.

Стих на деня

„Видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.”

Матей 2:1-12

А след като Иисус се роди във Витлеем юдейски в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим и питаха: 2 „Къде е родилият се юдейски Цар, защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним?“ 3 Като чу това, цар Ирод се смути, а заедно с него цял Йерусалим. 4 Тогава той събра всички първосвещеници и книжници на народа и ги питаше: „Къде трябва да се роди Христос?“ 5 А те му казаха: „Във Витлеем юдейски, защото тъй е писано чрез пророка: 6 „И ти, Витлееме, земя на Юдея, съвсем не си най-маловажен между първенстващите градове на Юдея; защото от тебе ще произлезе Вожд, Който ще пасе Моя народ – Израил“.“ 7 Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно времето, когато се е появила звездата. 8 И като ги изпрати във Витлеем, каза: „Идете, разпитайте грижливо за Младенеца. И като Го намерите, обадете ми, за да отида и аз да Му се поклоня.“ 9 Те изслушаха царя и заминаха. И ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, където се намираше Младенецът. 10 Като видяха звездата, те се зарадваха твърде много. 11 И влязоха в къщата, видяха Младенеца с майка Му Мария, наведоха се до земята и Му се поклониха. След това разтвориха своите ковчежета със съкровища и Му принесоха дарове – злато, ливан и смирна. 12 И тъй като им бе указано насън да не се връщат при Ирод, те заминаха за страната си по друг път.

Share

Read more »