Archive For май 24, 2015

Молитва и четива за деня на Петдесетница.

изтеглен файлМолитва на деня

Святи Душе, Господ и Бог, ела при нас  в този радостен ден с Твоя седмократен дар на благодат. Запали в сърцата ни светия огън на Твоята любов, така че в истинска и жива вяра ние да разпространяваме славата на нашия Спасител, Исус Христос, който живее и владее с Отца и Святия Дух, един Бог, сега и завинаги. Амин.

Езекил 37: 1- 14

 Господнята ръка беше върху мен и ме изведе чрез Господния Дух, и ме постави сред поле, което беше пълно с кости. 2.  И ме преведе край тях наоколо; и, ето, имаше твърде много по отвореното поле и бяха твърде сухи. 3. Той ми каза: „Сине човешки, могат ли да оживеят тези кости?“ Аз отговорих: „Господи Боже, Ти знаеш.“ 4. Пак ми каза: „Пророкувай над тези кости и им кажи: Сухи кости, слушайте Господнето слово. 5. Така казва Господ Бог на тези кости: Ето, ще направя да влезе във вас дух и ще оживеете; 6. ще сложа и жили върху вас, ще ви облека в плът и ще ви покрия с кожа, и като вложа дух у вас, ще оживеете; и ще познаете, че Аз съм Господ.“ 7. И така, пророкувах, както ми беше заповядано; и като пророкувах, започна да гърми и, ето, трус, и костите се събираха, кост с костта си. 8. А като погледнах, видях, че жили и плът израснаха по тях и кожа ги покри отгоре; дух обаче нямаше в тях. 9. Тогава ми каза: „Пророкувай за духа; пророкувай, сине човешки, и кажи на духа: Така казва Господ Бог: ‘Ела, дух, от четирите ветрове и духни върху тези убити, за да оживеят.’“ 10. И така, пророкувах, както ми заповяда; и духът влезе в тях и те оживяха; и се изправиха на краката си, една твърде голяма войска. 11. Тогава ми каза: „Сине човешки, тези кости са целият израилеви дом. Ето, те казват: ‘Костите ни изсъхнаха и надеждата ни се изгуби; ние сме загинали.’ 12. Затова пророкувай и им кажи: Така казва Господ Бог: Ето, народе Мой, Аз ще отворя гробовете ви и като ви изведа от тях, ще ви заведа в израилевата земя. 13. И ще познаете, народе Мой, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа от тях. 14. След като вложа Духа Си във вас, ще оживеете; и ще ви отведа във вашата земя; и ще познаете, че Аз, Господ, изговорих това и го извърших“ — казва Господ.

 Деяния 2: 1- 21

И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. 2. И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха. 3.И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. 4 И те всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят други езици, както Духът им даваше да говорят. 5. А в Ерусалим се намираха юдеи, набожни мъже от всеки народ под небето. 6.И като се чу този шум, събра се една навалица; и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. 7. И всички, смаяни и учудени, си говореха помежду си: „Ето, всички тези, които говорят, не са ли галилеяни? 8.Тогава как ги слушаме да говорят всеки на нашия собствен език, в който сме родени? 9. Партяни, мидяни и еламити, жители на Месопотамия, Юдея и Кападокия, Понт и Азия, 10. Фригия и Памфилия, на Египет и онези страни от Ливия, които граничат с Киринея, посетители от Рим – и юдеи, и прозелити, 11. критяни и араби ги слушаме да говорят на нашите езици за великите Божии дела.“  12. И те всички се смаяха и в недоумение си казваха един на друг: „Какво значи това?“ 13. А други се присмиваха и казваха: „Те са се напили със сладко вино.“ 14. А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и започна да им говори: „Юдеи и всички, които живеете в Ерусалим, нека ви стане известно това и внимавайте в моите думи. 15. Защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже е третият час на деня; 16. а това е казаното чрез пророк Йоил: 17. ‘И в последните дни – казва Бог – ще излея от Духа Си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват; юношите ви ще виждат видения; старците ви ще сънуват сънища; 18 още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си в онези дни и ще пророкуват. 19. И ще покажа чудеса на небето горе и знамения на земята долу – кръв и огън, и п€ра от дим. 20. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и бележит ден Господен. 21. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси.’

 „Ела, Святи Душе, изпълни сърцата на народа Си, и запали в тях огъня на любовта Си“

Антифон: Ела, Святи Душе

 Йоан 16: 5- 11

Но сега отивам при Онзи, Който Ме е пратил; и никой от вас не Ме пита: ‘Къде отиваш?’  6. Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви. 7. Аз обаче ви казвам истината – за вас е по-добре Аз да отида, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя. 8. А когато Той дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд: 9. за грях, защото не вярват в Мене; 10. за правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате; 11. и за съд, защото князът на този свят е осъден.

Share

Read more »

ПЕТДЕСЕТНИЦА

pentecote-fete-chretiens-604-564x261Периодът Петдесетница е най-дългият в християнската църковна година. Покрива почти половината Недели в църковната година. Започва 50 дни след Великден. На тази Неделя Бог изпратил Святия Си Дух при учениците си. Това казал Исус на учениците Си, че ще се случи.

В неделята на Петдесетница Петър и другите ученици на Исус били събрани заедно на едно място. Внезапно се чул шум, звук като бърз вятър. И тогава се появили езици, като огън  и застанали на главите на учениците. Учениците може ли да проповядват на много чужди езици. Това бил външния, видимия знак, че те получили Святия Дух.

По време на Петдесетница четивата, посланията  които се четат през това време се отнасят до живота на християнина. Говори се за това как един християнин  трябва да живее. Напомня ни, че сме последователи на Исус, и като такива ние искаме да живеем, и трябва да живеем такъв живот какъвто Исус иска да живеем.

Share

Read more »