Archive For февруари 20, 2015

История и смисъл на Пепеляна сряда

ash_wednesdayПепеляна Сряда се нарича първият ден на Покайното Време /Великия Пост/, в който на челото на християнина пасторът чертае с пепел кръст, което символизира сърдечно покаяние. Каква е историята и значението на този свят за християните ден?

Пепеляна сряда, първоначално наричана dies cinerum – (пепелен ден), се споменава в най- старите копия на Служебника на папа Григорий датирани от края VIII век.

Едно от най- ранните описания на Пепеляна Сряда се намира в писанията на англо- саксонския абат Елфрик (955-1020). В „Житията на светците“ той пише: „Ние четем в книгите на Стария и Новия Завет, че хората, каещи се за греховете си са се посипвали с пепел и се обличали във вретище. Ще правим малко от това в началото на нашия Пост, посипвайки главите си с пепел в знак на това, че следва да принасяме покаяние за греховете си по време на Великия Пост.“ След това Елфрик разказва историята на човек, който отказал да дойде на църква в Пепеляна Сряда и след няколко дена загива в резултат на нещастен случай при лов на глигани. Този цитат потвърждава, (а и на нас ни е известно и от други източници), че в Средновековието по- скоро посипвали пепелта върху главата, отколкото да са я нанасяли на челото, както правим днес.

Елфрик споменава, че посипването с пепел и обличането на груби дрехи, като външен знак на разкаяние и скръб е древен обичай. Той се среща в Стария Завет няколко пъти. Възможно най- ранното упоменаване ние намираме в самия край на книгата Йов. Изобличения от Бога Йов изповядва: „Затова се отричам от думите си и се кая в пръст и пепел.“ (Йов 42: 6) Други примери намираме във Втора книга на царете 13:19,  в Естир 4: 1, 3, в книгата на пророк Исая 61: 3, в Езекиил 27:30, и в книгата Даниил 9:3. В Новия Завет Исус препраща към този обичай в Евангелието на Матей 11: 21- „Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото, ако в пределите на Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел.“

В обреда на Пепеляна Сряда, християните се поканват към олтара за възлагане на пепелта. Пасторът нанася на челото на всеки един пепелен кръст с думите: „Пръст си в пръстта ще се върнеш.“ (Битие 3: 19) Тези думи, са казани от Бога на Адам и Ева след като те съгрешиха, вкусвайки от забранения плод. В тези думи нашите прародители подразбирали горчивия плод на техния грях, а именно – смъртта. В контекста на пепеленето в Пепеляна Сряда, те напомнят на всеки изповядващ се за неговата греховност и смърт и също за необходимостта от покаяние и възстановяване на отношенията с Бога, докато все още има време за това.  Кръста напомня на всеки за благата вест- че чрез Исус Христос разпнатия ние получаваме прошка на всичките си грехове, на всяка вина и на всяко възмездие за греха.

Много християни не изтриват кръста от челото си през целия ден, не от лицемерие (в смисъла на Матей 6: 16- 18), но като свидетелство на това, че всички хора се явяват грешници и се нуждаят от покаяние, о че чрез Исус Христос, и във вярата в Него на нас ни се прощават всички грехове.

Пепеляна сряда, както и Покайното Време /Великия Пост/, не се споменават в Писанията и съблюдаването им не е заповядано от Бога. Християнинът е свободен, както съблюдава този ден, така и да не го.

Несъмнено е че пепеленето както и другите подобни обреди е безсмислено, дори и лицемерно, ако не е свързано със искрено покаяние и промяна на начина на живот. Въпреки това, имайки в предвид казаното, обреда Пепеляна сряда настоятелно се препоръчва на християните като забележителна възможност за покаяние и духовно обновление в изповедта и прошката на греховете.

 Автор: Д-р Ричард Бучер

Превод: П-р Р. Радков

Share

Read more »

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

transfiguration2a15 ФЕВРУАРИ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Молитва на деня

Господи Боже, преди страданието и смъртта на Твоя Син, Ти си разкрил славата Му на святата планина. Позволи на нас, които носим Неговия кръст на земята да видим чрез вяра светлината на небесната Му слава, и така да се преобразим в подобието Му; в името на Исус Христос, нашия Господ,Който живее и владее с Теб и Святия Дух, един Бог сега и завинаги.

4 Царе 2: 1- 12а

Когато Господ щеше да възнесе Илия на небето с вихрушка, той тръгна с Елисей от Галгал. 2 Илия каза на Елисей: „Остани тук, моля, защото Господ ме прати до Ветил.“ А Елисей отвърна: „Както е жив Господ и е жива душата ти, няма да те оставя.“ И така, слязоха във Ветил. 3 И пророческите ученици*, които бяха във Ветил, излязоха при Елисей и го попитаха: „Знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря, който е бил над теб**?“ А той отговори: „Да, зная това, мълчете.“ 4 Тогава Илия му каза: „Елисей, остани тук, моля, защото Господ ме прати в Ерихон.“ А Елисей отвърна: „Както е жив Господ и е жива душата ти, няма да те оставя.“ Така дойдоха в Ерихон. 5 И пророческите ученици, които бяха в Ерихон, дойдоха при Елисей и го попитаха: „Знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря, който е бил над теб?“ А той отговори: „Да, зная това, мълчете.“ 6 Тогава Илия му каза: „Остани тук, моля, защото Господ ме прати до Йордан.“ А Елисей отговори: „Както е жив Господ и е жива душата ти, няма да те оставя.“ И така, отидоха и двамата. 7 Петдесет мъже от пророческите ученици отидоха и застанаха насреща им отдалеч. А те двамата застанаха при Йордан. 8 И като взе кожуха си и го сгъна, Илия удари водата; и тя се раздели на едната и на другата страна, така че двамата преминаха по сухо. 9 След като преминаха, Илия каза на Елисей: „Поискай какво да направя за тебе, преди да бъда отнет от теб.“ Елисей отвърна: „Моля, нека бъде в мене двоен дял от духа ти.“ 10 А Илия каза: „Трудно нещо поиска ти; но ако ме видиш, когато ме отнемат от тебе, ще ти бъде дадено; но ако не, няма да бъде.“ 11 И докато те още ходеха и разговаряха, ето, появи се огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг; и Илия възлезе с вихрушка на небето. 12 А Елисей, като гледаше, извика: „Татко мой, татко мой, колесницата на Израил и неговата конница!“ И не го видя вече.

2 Коринтяни 3: 12- 4: 2

12И така, като имаме такава надежда, действаме с голямо дръзновение 13 и не сме като Мойсей, който слагаше покривало на лицето си, за да не могат Израилевите синове да гледат края на това, което преминаваше. 14 Но техните умове бяха заслепени. Защото и до днес същото това покривало стои при прочитането на Стария завет, като не се открива, защото то се маха чрез Христос. 15 Но и до днес при прочитането на Мойсей покривало лежи на сърцето им, 16 но когато сърцето им се обърне към Господа, покривалото се маха. 17 А Господ е Духът; и където е Господният Дух, там е свобода. 18 А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господнята слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух. 1 Затова, като имаме това служение, както придобихме милост, не се обезсърчаваме; 2 но се отрекохме от тайните срамотни дела, като не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието слово, а като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога.

Стих на деня

Алилуя! И от облака дойде глас, Който каза: Този е Моят възлюбен Син. Него слушайте. Алилуя!

Марко 9: 7б

Марко 9: 2- 9

2 И след шест дена Исус взе Петър, Яков и Йоан и ги заведе на една висока планина насаме; и се преобрази пред тях. 3 Дрехите Му станаха блестящи и изключително бели, като сняг, както никой белач на земята не може да избели. 4 И яви им се Илия с Мойсей и те разговаряха с Исус. 5 Тогава Петър проговори и каза на Исус: „Учителю, добре е да сме тук; и нека направим три шатри – една за Теб, една за Мойсей и една за Илия“; 6 защото не знаеше какво да каже, понеже се бяха изплашили много. 7 И се яви облак и ги засени; и от облака дойде глас, Който каза: „Този е Моят възлюбен Син. Него слушайте.“ 8 И внезапно, като се озърнаха, не видяха вече никого при себе си освен Исус. 9 И като слизаха от планината, Той им заръча да не казват на никого това, което бяха видели, освен когато Човешкият Син бъде възкресен от мъртвите.

Share

Read more »

ИСУС СПАСИ ВСИЧКИ ХОРА

christ121ИСУС СПАСИ ВСИЧКИ ХОРА

„Петър отвори уста и каза: „Наистина виждам, че Бог не гледа на лице; а във всеки народ онзи, който Му се бои и върши правда, Му е угоден.“ (Деян. 10: 34, 35)

Представете си, че сте в нов град и искате да отидете на богослужение в църква, но ви кажат: „Само членове на това паство могат да влизат в църквата за богослужение”. Корнилий, войника езичник не можеше да се покланя на Бога в храма. В стария Завет Бог държеше евреите и не- евреите разделени за да съхрани семейството на Спасителя. Но когато Исус Христос дойде, тези взаимоотношения бяха променени. Сега Бог иска всички хора, евреи, езичници и не- евреи да Му служат. Така Бог иска да бъдат нещата в Новия Завет. Чрез посещението на Петър при Корнилий Бог научи Петър, че за Него няма избрана нация или хора. Бог постави Исус за Спасител на всички хора. Благословенията спечелени чрез Неговия живот, смърт и възкресение са за всички. Всички ю хора, които вярват в Исус са Божии чеда независимо от расата и националността им. Няма никаква разлика между езичници и евреи. Всички са спасени еднакво, чрез вяра в Исус Христос. Ние, които в огромната си част не сме потомци по плът на Авраам, сме негови духовни наследници. Ние вярваме в същия Спасител. Ние сме спасени чрез същата вяра. Хвала на Бога! Той се отнася към всички еднакво.

Господи Исусе, Ти си Спасител на всички хора. Помогни ни да донесем Твоето Слово на всички. Амин.

Share

Read more »