Трета неделя след Великден

Slider-Honthorst-St-Peter-2009x1232Колекта

 Господи Боже, Твоят Син изстрада смъртта за да възстанови падналия под проклятието на греха свят. Давай радост на Твоите верни вярващи ден след ден, и нека след този живот да споделим вечната радост в небесата. В името на Твоя Син, Иисус Христос нашия възкръснал Господ, Който живее и владее с Тебе и Светия Дух, един Бог, сега и завинаги. Амин.

Деяния 2:14а-36-47

14Тогава Петър се изправи заедно с единадесетте, извиси глас и започна да им говори: И тъй, нека целият дом на Израил твърдо знае, че Бог направи Господ и Христос този Иисус, Когото вие разпънахте.“ 37 Като чуха това, вълнение обзе сърцата им и попитаха Петър и другите апостоли: „Какво да направим, братя?“ 38А Петър им отвърна: „Покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Иисус Христос за прошка на греховете. Така ще приемете дара на Светия Дух. 39Защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички, които са далеч, и които Господ, нашият Бог, ще призове.“ 40И с много други думи ги убеждаваше и приканваше: „Спасете се от този покварен род.“ 41И тъй, които приеха на драго сърце думите му, се кръстиха. В онзи ден се присъединиха около три хиляди души. 42Те постоянстваха в учението на апостолите, в общението, в разчупването на хляба и в молитвите.   43Страх бе обзел всяка душа, защото много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите в Йерусалим. 44А всички вярващи бяха заедно и всичко им беше общо, 45продаваха имоти и всичко, каквото имаха, и разделяха парите между всички, на всекиго според нуждата. 46И всеки ден прекарваха в единомислие в храма, разчупваха хляб по къщите, хранеха се весело и с чисто сърце, 47като хвалеха Бога и бяха обичани от целия народ. А Господ всекидневно прибавяше към църквата+ такива, които се спасяваха.

Псалом 66

Пастор: Към Тебе издигам душата си с радост, о Господи.

Паство: Към Тебе издигам душата си с радост, о Господи.

Пастор: Ликувайте заради Бога, всички хора.

Възпейте славата на името Му, въздайте Му слава и хвала!

Народи, възхвалявайте нашия Бог

и възгласете високо, за да бъде чут гласът на прославата Му.

Паство: Към Тебе издигам душата си с радост, о Господи.

 

Пастор: Елате, чуйте всички, които благоговеете пред Бога,

и ще ви разкажа какво е сторил Той за мене.

Ако носех неправда в сърцето си,

Господ никога нямаше да ме чуе.

Паство: Към Тебе издигам душата си с радост, о Господи.

 

Пастор: Обаче Господ чу, вслуша се в гласа на моята молба.

Нека да възхвалявам Бога,

Който не отхвърли молитвата ми

и не ме лиши от милостта Си!

Всички: Към Тебе издигам душата си с радост, о Господи.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух,

както беше в началото, и сега, и всякога,

и вовеки веков. Амин.

 

 1 Петър 1:17-21

17И ако вие наричате Отец Този, Който безпристрастно съди всекиго по делата, изживейте дните си на тази земя в страх от Бога. 18 Вие знаете, че не с тленни неща – сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден ви от предците, 19а със скъпоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос. 20Той бе предопределен за това още преди сътворението на света, но се яви в края на времената заради вас,21повярвалите чрез Него в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, та вярата и надеждата ви да бъдат в Бога.

Стих на деня

„И те си казаха един на друг: „Не гореше ли у нас сърцето ни, когато Той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше Писанието?“

Лука 24:32

 Йоан 21:15-17

15 След като се нахраниха, Иисус попита Симон Петър: „Симоне, син на Йона+, обичаш ли Ме повече, отколкото тези?“ Петър Му отвърна: „Да, Господи! Ти знаеш, че Те обичам.“ Иисус му каза: „Паси Моите агънца.“16Запита го пак втори път: „Симоне Йонин, обичаш ли Ме?“ Петър Му отговори: „Да, Господи! Ти знаеш, че Те обичам.“ Иисус му каза: „Паси Моите овце.“ 17Попита го трети път: „Симоне Йонин, обичаш ли Ме?“ Петър се наскърби, че трети път го пита: „Обичаш ли Ме?“, и Му рече: „Господи, Ти всичко знаеш. Ти знаеш, че Те обичам.“ Иисус му каза: „Паси Моите овце.

Share