ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

transz

Молитва на деня

Господи Боже, преди страданието и смъртта на Твоя Син, Ти си разкрил славата му на светата планина. Позволи на нас, които носим Неговия кръст на земята да видим чрез вяра светлината на небесната Му слава, и така да се преобразим в подобието Му. В името на  Иисус Христос, Твоя Син, нашия Господ, Който живее и владее с Тебе и Светия Дух, един Бог сега и завинаги. Амин.

Изход 24:12,15-18

Тогава Господ каза на Мойсей: „Възкачи се при Мене на планината и стой там; ще ти дам каменните плочи, закона и заповедите, които съм написал за тяхна поука.“15 Мойсей се изкачи на тази планина и облак покри планината. 16 А славата на Господа осени планината Синай; и облакът я покриваше шест дена, а на седмия ден Господ извика към Мойсей изсред облака. 17 А славата на Господа на върха на планината се виждаше в очите на израилтяните като поглъщащ огън. 18 Мойсей влезе всред облака и се изкачи на планината; и стоя Мойсей на планината четиридесет дена и четиридесет нощи.

2 Петър 1:1-16

1 Симон Петър, слуга и апостол на Иисус Христос, до онези, на които беше отредено да получат същата скъпоценна вяра, както и ние, поради справедливостта на нашия Бог и Спасител Иисус Христос. 2 Благодат и мир да ви изпълват чрез познание за Бога и Иисус Христос, нашия Господ. 3 Неговата божествена сила ни е дарила всичко, потребно за живот и благочестие, чрез познанието за Онзи, Който ни е призовал със Своята слава и съвършенство. 4 По този начин са ни дарени скъпоценни и възвишени обещания, за да избегнете пагубните желания на този свят и да станете чрез тях съпричастни на божествената природа. 5 Тъкмо затова положете всички усилия да прибавите към вярата си добродетел, към добродетелта – познание, 6 към познанието – въздържание, към въздържанието – търпение, към търпението – благочестие, 7 към благочестието – братски чувства, към братските чувства – любов. 8 Защото, ако притежавате тези добродетели и се усъвършенствате в тях, те няма да ви оставят бездейни и безплодни в познанието ви за нашия Господ Иисус Христос. 9 А у когото от вас ги няма, той е сляп, късоглед и е забравил, че се е очистил от предишните си грехове. 10 Затова, братя, старайте се още повече да утвърдите вашето призоваване и избиране. Ако вършите това, никога няма да сгрешите 11 и тъкмо така ще получите пълно право да влезете във вечното царство на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. 12 Заради това ще имам грижата винаги да ви напомням тези неща, макар вие да ги знаете и да стоите твърдо в истината, която приехте. 13 Смятам също за справедливо, докато съм в това телесно убежище, да ви държа будни чрез моето напомняне, 14 защото знам, че скоро ще напусна своето убежище, както и нашият Господ Иисус Христос ми откри. 15 Ще се постарая обаче вие и след моята смърт винаги да пазите тези неща в паметта си. 16 Защото ние ви известихме силата и пришествието на нашия Господ Иисус Христос, не като следвахме хитри измислици, а понеже сме очевидци на Неговото величие. 17 Той получи от Бог Отец чест и слава, когато от величествената слава към Него дойде такъв глас: „Този е Моят възлюбен Син, върху Когото е Моето благоволение.“ 18 И този глас ние чухме да говори от небесата, когато бяхме с Него на светата планина. 19 Така словото на пророците стана по-достоверно за нас и вие добре правите, че гледате на него като на светилник, който свети на тъмно място, докато денят настъпи и зорницата изгрее в сърцата ви. 20 Но преди всичко трябва да знаете, че никой сам не е способен да тълкува пророчествата в Писанието, 21 защото никога пророчество не е било изречено по човешка воля, но светите Божии хора са говорили, просветявани от Светия Дух.

Стих на деня

„От облака се чу глас, който възвестяваше: Този е Моят възлюбен Син. Него слушайте.” Алилуя!

Марк 9:7б

 Матей 17:1-9

1 А шест дена по-късно Иисус взе със Себе Си Петър, Яков и брат му Йоан и ги изведе насаме на една висока планина. 2 И се преобрази пред тях – лицето Му засия като слънце, а дрехите Му станаха бели като светлина. 3 И ето явиха им се Мойсей и Илия, които разговаряха с Него. 4 Тогава Петър се обърна към Иисус и рече: „Господи, добре е да бъдем тука. Ако искаш, да направим три сенника – един за Тебе, за Мойсей един и един за Илия.“ 5 Докато Той още говореше, светъл облак ги засени. И от облака се чу глас, който казваше: „Този е Моят възлюбен Син, у Когото е Моето благоволение. Него слушайте!“ 6 Като чуха това, учениците паднаха по очи и много се уплашиха. 7 А Иисус се приближи, докосна ги и рече: „Станете и не се бойте!“ 8 Тогава те вдигнаха очи и не видяха никого освен Иисус. 9 И когато слизаха от планината, Иисус им заповяда: „Не казвайте на никого за това видение, докато Синът човешки не възкръсне от мъртвите.“

Share