ДЕН НА РЕФОРМАЦИЯТА

Sale           

   Молитва на деня

Всемилостиви Господи, наше прибежище и сила наша, излей Своя Свят Дух над своите верни. Нека твърдо се държат о Твоето Слово, предпазвай ги и ги утешавай във всички изкушения, защитавай ги от всички врагове и дай на Своята Църква спасителен покой; чрез Христос Исус,  Твоя Син, нашия Господ, Който живее и владее с Теб и Светия Дух, един Бог сега и завинаги. Амин.

 Еремия 31:31-34

 Ето, идват дни, казва Господ,  когато ще сключа с израилевия дом и с юдовия дом нов завет; 32 не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя; защото те престъпиха Моя завет, поради което Аз се отвърнах от тях, казва Господ. 33 Но ето завета, който ще сключа в израилевия дом след онези дни, казва Господ: Ще положа закона Си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мой народ; 34 и няма вече да учат всеки ближния си и всеки брат си и да казват: ‘Познайте Господа’; защото те всички ще Ме познават — от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ; защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече.

 Римляни 3:19-28

 А знаем, че каквото казва законът, казва го на онези, които са под закона; за да се затворят устата на всички и целият свят да бъде доведен на съд пред Бога. 20 Защото нито един човек няма да се оправдае пред Него чрез делата на закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. 21 Но сега отделно от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците, 22 т.е. Божието оправдание чрез вяра в Исус Христос, за всички (и на всички), които вярват; защото няма разлика, 23 защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава, 24 но се оправдават даром от Неговата благодат чрез изкуплението, което е в Христос Исус. 25 Него Бог постави за омилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра; за да покаже Своята правда в прощението на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше, 26 за да покаже Своята правда в настоящото време – че Той е справедлив и че оправдава този, който вярва в Исус. 27 Тогава къде е хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? Чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата. 28 И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата по закона.

 Стих на деня

 Алилуя! „Ако пребъдвате в словото Ми, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.“  Алилуя!

Йоан 8:31,32

Иван 8:31-36

Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: „Ако пребъдвате в словото Ми, наистина сте Мои ученици; 32 и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.“ 33 Отговориха Му: „Ние сме Авраамово потомство и никога не сме били роби на никого; как казваш Ти: ‘Ще станете свободни’?“ 34 Исус им отговори: „Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, е роб на греха. 35 А робът не остава вечно в дома; синът остава вечно. 36 И така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.

Share