ВТОРА НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКДЕН- БЯЛАТА НЕДЕЛЯ

resurrection-ChristМолитва на деня

Възкръснали Господи, Ти, Който дойде при Своите ученици, за да отнемеш страховете им и да им дадеш Твоето слово на Мир, ела и при нас чрез Словото и Тайнствата и унищожи страховете ни с утешителното уверение на Твоето присъствие; защото Ти живееш и владееш с Него и Святия Дух, един Бог сега и завинаги. Амин.

 Деяния 3: 12- 20

А Петър, като видя това, каза на народа: „Израиляни, защо се чудите на това? Или защо сте се вгледали в нас, като че със своя сила или благочестие сме направили този да ходи? 13. Бог Авраамов, Исааков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Своя Син Исус, Когото вие предадохте и от Когото се отрекохте пред Пилат, когато той беше решил да Го пусне. 14. Но вие се отрекохте от Святия и Праведния и като поискахте да ви се пусне един убиец, 15. убихте Началника на живота. Но Бог Го възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели. 16. И чрез вяра в името Му, Неговото име укрепи този, когото виждате и познавате. Да! Тая вяра, която е чрез Него, му даде това съвършено здраве пред всички вас. 17. И сега, братя, аз зная, че вие, както и началниците ви, направихте това от незнание; 18. но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всичките Свои пророци – че Неговият Христос ще пострада. 19. Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви и да дойдат освежителни времена от лицето на Господа, 20. и Той да ви изпрати определения за вас Исус Христос

Псалом 16

Р. Пази ме, Боже, на Тебе уповавам!

 Пази ме, Боже, защото на Тебе уповавам.

Казах на Господа: Ти си Господ мой;

вън от Теб няма добро за мен.

Господи, Ти си делът на наследството ми и чашата ми!

 

Р. Пази ме, Боже, на Тебе уповавам!

Винаги поставям Господа пред себе си;

понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя.

Затова се зарадва сърцето ми и се развесели душата ми,

а още и плътта ми ще пребивава в надежда.

Р. Пази ме, Боже, на Тебе уповавам!

Защото няма да оставиш душата ми в ада;

нито ще допуснеш святият Твой, да види изтление.

Ще ми изявиш пътя на живота;

пред Твоето присъствие има пълнота на радост.

 

Р. Пази ме, Боже, на Тебе уповавам!

Слава на Отца и Сина и Святия Дух,

както беше в началото и сега и всякога

и вовеки веков. Амин.

 Първо Йоан 5: 1- 6

Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който обича Родителя, обича и родения от Него. 2. По това познаваме, че обичаме Божиите деца – когато обичаме Бога и изпълняваме Неговите заповеди. 3 Защото това е любов към Бога: да пазим Неговите заповеди; и заповедите Му не са тежки. 4. Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и това е победата, която е победила света – нашата вяра. 5. И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божият Син. 6. Това е Исус Христос, който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, а чрез водата и чрез кръвта; 7. и Духът е, Който свидетелства, понеже Духът е истината.

 Стих на деня

Алилуя! Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Блажени, които не са видели и са повярвали. Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Алилуя!

Йоан 20: 29б

Йоан 20: 19- 31

А вечерта на същия ден, първия от седмицата, когато вратата, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: „Мир вам!“ 20. И като каза това, показа им ръцете и ребрата Си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа. 21. И Исус пак им каза: „Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.“ 22. И като каза това, духна върху тях и им каза: „Приемете Святия Дух. 23. На които простите греховете, простени им са; на които задържите – задържани са.“ 24 А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато дойде Исус. 25. Затова другите ученици му казаха: „Видяхме Господа.“ Но той им каза: „Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите и не сложа пръста си в раните от гвоздеите, и не сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.“ 26. И след осем дни учениците Му пак бяха вътре и Тома – с тях. Исус дойде, като вратата беше заключена, застана на средата и каза: „Мир вам!“ 27. Тогава каза на Тома: „Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, дай ръката си и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.“ 28. Тома в отговор Му каза: „Господ мой и Бог мой!“ 29. Исус му каза: „(Тома) понеже Ме видя, ти повярва. Блажени, които не са видели и са повярвали.“ 30. И Исус извърши още много други знамения пред учениците, които не са написани в тази книга. 31. А тези са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате

Share