БОГОЯВЛЕНИЕ

12508772_942936602467022_1064111546889317545_nБогоявление е празник на Християнската Църква, който ни показва славата на Иисус. Иисус е показал Своята слава като Божий Син по много начини. И един от тях е Богоявление, когато се явява пред мъдреците дошли да се поклонят пред Царя. Те му донесли скъпи дарове. Тези хора не били евреи. Те били езичници. По-голямата част от хората по света днес са езичници. За това Иисус се показва пред тебе и всички други хора като наш Бог и Спасител.
Иисус се откри като Христос, Помазаникът Божий.

Интроит

Ето, идва Владетелят на господарите,
И царството и и силата и славата са в Неговите ръце.
Пс. Боже, дай на царя Своето правосъдие
и на царския син – Своята правда. Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
както е било в началото, е сега, и ще бъде завинаги. Амин.

Молитва на деня

Боже, на този ден Ти разкри Своя Син, на чужденците чрез водителството на звездата. Бъди милостив към нас, които призова от тъмнината, и води ни чрез светлината на Твоето Слово към радостта и славата на небесата; чрез Иисус Христос нашия Господ, който живее и владее с Тебе и Светия Дух, един Бог сега и завинаги. Амин.

Исаия 60:1-6

Вдигни се, заблести, защото дойде твоята светлина и славата на Господа изгря над тебе. 2 Ето тъмнина ще покрие земята и мрак – народите, а над тебе ще се издигне Господ и славата Му ще се яви над тебе. 3 И народите ще се насочат към твоята светлина, и царете – към блясъка на твоето изкачване. 4 Повдигни очи наоколо и виж: те всички се събират, идват при тебе; твоите синове идват отдалече и твоите дъщери са носени на ръце. 5 Тогава ще видиш и ще се развеселиш, ще трепне и ще се разшири сърцето ти, защото към тебе ще се обърне изобилието на морето, при тебе ще дойде богатството на народите. 6 Множество камили ще те покрие, млади камили от Мадиам и Ефа, всички те ще дойдат от Сава, ще донесат злато и тамян и ще възвестят славата на Господа.

Псалом 72
Deus, iudieum

Пастор: Боже, дай на царя Своето правосъдие
и на царския син – Своята правда,
за да съди Твоя народ справедливо
и да раздава правосъдие за угнетените.
Паство: Нека те възхваляват, народите, Боже.

Пастор: И родовете ще се боят от Тебе,
докато има слънце, докато луната съществува.
Той ще слезе като дъжд над окосена ливада,
като дъждовни капки, напояващи земята.
Паство: Нека те възхваляват, народите, Боже.

Пастор: И всички царе ще му се поклонят
и всички народи ще му служат,
Чрез него ще бъдат благословени
всички народи и ще го славят.
Паство: Нека те възхваляват, народите, Боже.

Пастор: Славете Господа, Бог Израилев,
единствен Той прави чудеса.
Славното Му име да бъде възхвалявано завинаги
и цялата земя да се изпълва с него.
Паство: Нека те възхваляват, народите, Боже. Амин.

Ефесяни 3:2-12

Вие сте чули за разпоредбата на Божията благодат, дадена ми за вас, 3 че чрез откровение Бог ми възвести тайната, както по-горе ви писах накратко. 4 Когато четете това, можете да проумеете как съм вникнал в тайната на Христос, 5 която не беше известена на хората от предишните поколения, както сега се откри на светите Му апостоли и пророци чрез Духа. 6 Това стана, за да бъдат езичниците сънаследници, съставящи части на едно и също тяло и съпричастни на Божието обещание – чрез Иисус Христос с благовестието, 7 чрез което станах служител с благодатния дар на Бога, даден ми чрез действието на Неговата сила. 8 На мене, най-малкия от всички вярващи, беше дадена тази благодат – да благовестя на езичниците за неизследимото Христово богатство 9 и да изясня на всички в какво се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове у Бога, Който създаде всичко чрез Иисус Христос, 10 та многообразната премъдрост на Бога сега да стане чрез Църквата известна на небесните началства и сили, 11 по предвечното определение, което Той е осъществил чрез Иисус Христос, нашия Господ, 12 благодарение на Когото имаме дръзновение с увереност да се доближаваме до Бога чрез вярата в Него. 13 Затова ви моля да не падате духом пред моите скърби за вас, които са за ваша слава.

Стих на деня

„Видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.”

Матей 2:1-12

А след като Иисус се роди във Витлеем юдейски в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим и питаха: 2 „Къде е родилият се юдейски Цар, защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним?“ 3 Като чу това, цар Ирод се смути, а заедно с него цял Йерусалим. 4 Тогава той събра всички първосвещеници и книжници на народа и ги питаше: „Къде трябва да се роди Христос?“ 5 А те му казаха: „Във Витлеем юдейски, защото тъй е писано чрез пророка: 6 „И ти, Витлееме, земя на Юдея, съвсем не си най-маловажен между първенстващите градове на Юдея; защото от тебе ще произлезе Вожд, Който ще пасе Моя народ – Израил“.“ 7 Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно времето, когато се е появила звездата. 8 И като ги изпрати във Витлеем, каза: „Идете, разпитайте грижливо за Младенеца. И като Го намерите, обадете ми, за да отида и аз да Му се поклоня.“ 9 Те изслушаха царя и заминаха. И ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, където се намираше Младенецът. 10 Като видяха звездата, те се зарадваха твърде много. 11 И влязоха в къщата, видяха Младенеца с майка Му Мария, наведоха се до земята и Му се поклониха. След това разтвориха своите ковчежета със съкровища и Му принесоха дарове – злато, ливан и смирна. 12 И тъй като им бе указано насън да не се връщат при Ирод, те заминаха за страната си по друг път.

Share